Home Aktualności PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID
PDF Drukuj Email


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 DLA KLAS I - III
OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE ZPSM W ELBLĄGU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19, dotyczące pracowników oraz rodziców dzieci klas I-III uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane przez szkołę.

2. Celem procedury jest :

1) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 ;

2) umożliwienie rodzicom podjęcie aktywności zawodowej.

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

4. Posyłanie dziecka do szkoły powinno następować w uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu przez rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19.


II. ORGANIZACJA


1. Szkoła będzie dostępna dla uczniów od 6.30 do 15.30.

2. Dzieci będą przebywać w grupach maksymalnie 12 osobowych.

3. Dzieci będą uczęszczały do grup stworzonych z uczniów tej samej klasy. Dopuszcza się łączenie dzieci z różnych klas.

4. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej klasie.

5. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe , bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2°C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

6. Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowych rodziców/opiekunów prawnych.

7. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.

8. Rodzice przekazują na piśmie zgodę na mierzenie temperatury u dziecka (szkoła użyje termometru bezdotykowego) oraz aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.

9. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązkowego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, MZ, GIS)

10. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych i zabawek.

12. W związku z brakiem możliwości organizacji bezpiecznego żywienia zbiorowego dopuszczalne jest przynoszenie własnego napoju oraz jedzenia w bezpiecznych pojemnikach.

13. Dzieci spożywają przyniesione produkty w sali pod kontrolą nauczyciela; przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte i dezynfekowane.

14. Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.III. PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA

1. Rodzic przyprowadza do szkoły dziecko zdrowe. Przyprowadzenie dziecka do szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich zajęciach i przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze.

2. Dzieci przyjmowane są przez dyżurującego nauczyciela przed wejściem do głównego hallu szkoły.

3. Dyżurujący nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeżeli odczyt temperatury wskazuje powyżej 37,2°C odmawia wpuszczenia dziecka na teren placówki zapisując dane dziecka (imię i nazwisko).

4. Dzieci odbierane są przez rodzica po poinformowaniu dyżurnego pracownika recepcji, który informuje o tym fakcie nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem. Uprawniony pracownik przekazuje dziecko rodzicowi.


IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW


1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły i domu , odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w szkole.

3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

4. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także dyrektorowi szkoły.

5. Do szkoły rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych (temperatura powyżej 37,2°C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

6. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kaszlu.

8. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.

9. Są zobowiązani dostarczyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. Oświadczenie należy dostarczyć podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do szkoły.


V. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.

2. Organizują działania opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.

3. Wyjaśniają dzieciom , jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

4. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk. Przypominają i zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z wyjścia na zewnątrz budynku.

5. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce.

6. Organizują codzienną gimnastykę podczas wietrzenia sali.

7. Często/co godzinę/ wietrzą salę.

8. Przygotowują materiały do nauki i zabawy oraz świadczą pracę zdalną dla dzieci nieuczęszczających do szkoły.


 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts